Forsiden
Varmelauget

  - Gastech døgnservice
  - Information
  - Bestyrelsen
  - Vedtægter
  - Måler & Aflæsning
  - Varmtvandsbeholder
  - Afregning/Afkøling
  - Råd & Vejledning
  - Husets eget forbrug
  - Udlån af værktøj
  - Download

Nyheder
Kildevangsparken
Foreninger
Skole & Fritid
Holbæk Kommune
Kontakt OsVedtægter


Indhold (klik på et emne) :


§ 1
§ 2
§ 3
§ 4-5
§ 6
§ 7
§ 8-11

Navn, hjemsted
Formål
Medlemmer
Indskud, hæftelser og andele
Vedligeholdelse
Forandringer
Generalforsamling

§ 12-16
§ 17-19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Bestyrelsen
Regnskab og revision
Restancer
Sikringskonto
Gasrabatkonto
Opløsning


Navn, hjemsted :

§ 1

Stk 1 :
Foreningens navn er Kildevangsparkens Varmelaug.

Stk 2 :
Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune.

Tilbage til toppen
Formål :

§ 2

Stk 1 :
Foreningens formål er at drive og vedligeholde den til Grundejerforeningen "Vipperød Frugtplantage" tilhørende varmecentral med tilhørende hovedledninger og igennem denne varmecentral at forsyne ejendommene beliggende i Kildevangsparken (nr. 2 - 150) på bedste og billigste måde.

Stk 2 :
Varmelauget er forpligtet til efter bedste evne at opretholde en uforstyrret varmeforsyning, men påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuelle afbrydelser i forsyningen eller målersvigt i det enkelte hus.

Stk 3 :
Ved målersvigt – d.v.s. ukorrekt visning af forbruget, pålignes huset et forbrug for den gældende periode svarende til et gennemsnit af de sidste 2 års forbrug. Måleren udskiftes uanset ejerforhold

Tilbage til toppen
Medlemmer :

§ 3

Stk 1 :
Enhver ejer i bebyggelsen Kildevangsparken er pligtigt medlem, jævnfør tinglyst deklaration.

Stk 2 :
Alle medlemmer af varmelauget er forpligtet til at benytte den af Varmelauget etablerede varmeforsyning.

Stk 3 :
Et medlem er uanset målt forbrug forpligtet til at betale for et forbrug på mindst 50% af årsgennemsnitforbruget pr. ejendom, dog minimum 200 kubikmeter.

Stk 4 :
Et medlem er pligtig at give bestyrelsen eller dennes befuldmægtigede adgang til at besigtige installationer på egen ejendom. Bestyrelsen skal så vidt muligt give et varsel på 3 dage pr. brev og anbefalet brev med angivelse af den ønskede adgang, men bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve adgang med kortere varsel, herunder ved drifts-uregelmæssigheder, mistanke om ændring af installationer, eller såfremt medlemmet er i restance, og afbrydelse skal foretages.

Stk 5 :
Medlemskab ophører ved ejerskifte.

Tilbage til toppen
Indskud, hæftelser og andele :

§ 4

Stk 1 :
Medlemmer hæfter alene med Deres foreningsindskud for varmelaugets gæld. Indskuddet indgår i Varmelaugets formue som ansvarlig kapital og forrentes ikke.

Stk 2 :
Et medlem eller hans bo hæfter efter de i stk 1 nævnte regler, indtil et nyt medlem har overtaget ejendommen og dermed indtrådt i forpligtelsen.

Stk 3 :
Ved overdragelse af et medlems ejendom, skal overdrageren drage omsorg for, at erhververen bliver bekendt med de rettigheder og forpligtelser, der følger medlemskabet af varmelauget.

Overdrageren skal endvidere meddele ejerskiftet til Varmelaugets kasserer på en af Varmelauget udarbejdet blanket, d.v.s. overtagelsesdato og aflæst varmemåler.

Stk 4 :
Indtil ejerskiftet er meddelt og eventuelle restancer berigtiget hæfter både erhverver og overdrager for alle ydelser til Varmelauget.

§ 5

Stk 1 :
Medlemmer, der overdrager Deres ejendom i løbet af Varmelaugets regnskabsår, og som derved ophører med at være medlem, har intet krav på tilbagebetaling af nogen andel af Varmelaugets formue eller de af Varmelauget eventuelt dannede fonds m.v,. Overdragers og erhververs økonomiske mellemværende er Varmelauget uvedkommende.

Tilbage til toppen
Vedligeholdelse :

§ 6

Stk 1 :
Varmelauget vedligeholder varmecentralens hovedledninger.

Stk 2 :
Medlemmer afholder udgifter til vedligeholdelse af stikledninger, samt alle installationer på egen ejendom, herunder varmemålere.

Stk 3 :
De plomberede varmemålere må ikke udskiftes uden samråd med Varmelaugets bestyrelse.

Stk 4 :
Uforsætligt brud på plombe skal straks meddeles bestyrelsen, hvorefter ny plombering vil blive foretaget.

Stk 5 :
Forsætligt brud på plombe, samt lignende ulovlige indgreb, vil medføre forbrug afregnet efter bestyrelsens skøn, samt eventuelt krav om tinglysning af pantebrev, jævnfør § 21.

Tilbage til toppen
Forandringer :

§ 7

Stk 1 :
Medlemmer er ikke berettiget til at foretage væsentlige ændringer eller udskiftninger i varmeanlægget af betydning for varmeforsyningen, uden at Varmelaugets bestyrelse har givet tilladelse hertil.

Stk 2 :
Såfremt et medlem uden bestyrelsens godkendelse har foretaget installationsmæssige ændringer, der ikke kan godkendes af Varmelauget, skal det pågældende medlem betale et gebyr stort 500,00 kr. til Varmelauget, samt omkostningerne ved retablering, der sker på Varmelaugets foranledning, men for medlemmets regning.

Tilbage til toppen
Generalforsamling :

§ 8

Stk 1 :
Varmelaugets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Januar/Februar måned med mindst følgende dagsorden :

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af årsregnskab, samt godkendelse af samme
4) Forelæggelse af budget
5) Fastsættelse af sikringsbeløb
6) Indkomne forslag
7) Valg til bestyrelse
    - hvert andet år valg af formand og et bestyrelsesmedlem (ulige år)
    - hvert andet år valg af et bestyrelsesmedlem (lige år)
8) Valg af revisorer
9) Eventuelt

Stk 2 :
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/4 af Varmelaugets medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 9

Stk 1 :
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinære generalforsamlinger kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Stk 2 :
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, ved ekstraordinær generalforsamling dog 4 dage før.

Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Stk 3 :
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes myndige husstandsmedlemmer. Repræsentanter for medlemmerne samt personer indbudt af bestyrelsen har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk 4 :
Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan skriftligt give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller andet medlem af Varmelauget til at stemme på sine vegne på generalforsamlingen.

Stk 5 :
Medlemmer, der ved generalforsamlingen har inkasso sag for restancer, har ikke stemmeret og er ikke valgbar.

§ 10

Stk 1 :
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt Flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlige ændringer i varmeforsyningen, vedtægtsændring eller Varmelaugets opløsning, dog mindst 1/3 af Varmelaugets medlemmer (=25) være repræsenteret.

Stk 2 :
Forslag om væsentlig forandring af varmeforsyning, vedtægtsændring eller Varmelaugets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne (=50) er repræsenteret og mindst 2/3 (=34) stemmer herfor. Er ikke mindst 2/3 af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de stemmeberettigede for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling og på denne kan forslaget da endelig vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange der er repræsenteret.

§ 11

Stk 1 :
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigent og hele bestyrelsen.

Tilbage til toppen
Bestyrelsen :

§ 12

Stk 1 :
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af Varmelauget og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Stk 2 :
Bestyrelsen fastsætter retningslinier for udskiftning af varmemålere.

Stk 3 :
Bestyrelsen fastsætter ud fra det vedtagne budget samt det enkelte individuelle forbrug størrelsen af de månedlige á conto beløb.

Stk 4 :
Bestyrelsen fastsætter retningslinier for indbetaling af á conto beløb samt årsafregning, herunder hvortil indbetaling skal finde sted, størrelsen af gebyr ved for sen indbetaling, forrentning af restancer m.v.

Stk 5 :
Bestyrelsen kan med generalforsamlingens tilladelse optage lån til vedligeholdelse- og forbedringsarbejder på varmecentralen.

Stk 6 :
Bestyrelsen antager om nødvendigt professionel assistance vedrørende Varmelaugets administration, samt pasning og vedligeholdelse af Varmelaugets varmeanlæg.

§ 13

Stk 1 :
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med sekretær og kasserer. Generalforsamlingen vælger i øvrigt en eller to suppleanter.

Stk 2 :
Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver ejendom.

Stk 3 :
Bestyrelsesmedlemmer vælges som følger :
- hvert andet år valg af formand og et bestyrelsesmedlem (i ulige år)
- hvert andet år valg af et bestyrelsesmedlem ( i lige år)

Suppleanter vælges samtidig med valget til den pågældende post og for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk 4 :
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen i tiden frem til næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end tre, indkaldes til generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§ 14

Stk 1 :
Et medlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt vedkommende selv eller en beslægtet eller en besvogret person har særinteresse i sagen.

Stk 2 :
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk 3 :
Iøvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 15

Stk 1 :
Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden, eller i hans forfald af kasseren, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.

Stk 2 :
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk 3 :
Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør formandens stemme udslaget. Har formanden forfald, gør kasserens stemme udslaget.

§ 16

Stk 1 :
Foreningen tegnes af den på generalforsamlingen valgte formand, der dog ikke kan forpligte foreningen ved låneoptagelse eller enkelt dispositioner til en omkostning af over 15.000,00 kr. I forbindelse med låneoptagelse og dispositioner med omkostninger for den enkelte disposition på over 15.000,00 kr. forpligtes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Tilbage til toppen
Regnskab og revision :

§ 17

Stk 1 :
Varmelaugets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Ved omlægning fra tidligere regnskabsår 1. juni til 31. maj vil der i det første ½ år være et særligt regnskabsår 1. juni til 31.december 1995.

§ 18

Stk 1 :
Varmelaugets årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af bestyrelsen.

§ 19

Stk 1 :
Generalforsamlingen vælger blandt Varmelaugets medlemmer 2 revisorer. De vælges for 2 år ad gangen. Der vælges endvidere 2 revisorsuppleanter. De vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk 2 :
Det reviderede og underskrevne årsregnskab samt forslag til budget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Stk 3 :
Afregning opstilles med ligelig fordeling af driftsudgifter, varmetab og faktisk forbrug.

Tilbage til toppen
Restancer :

§ 20

Stk 1 :
Bestyrelsen er forpligtet til at søge eventuelle tilgodehavender hos medlemmerne inddrevet hurtigst og bedst muligt om fornødent med retslig inkasso.

Stk 2 :
Bestyrelsen er berettiget til at lade varmeforsyningen afbryde til et medlems ejendom, såfremt restancen til Varmelauget ikke er indbetalt senest 7 dage efter at restancen er overgået til retslig inkasso. Medlemmet skal forinden varsles skriftligt om en kommende afbrydelse.

Stk 3 :
Restanten er endvidere forpligtet til at betale omkostninger og renter med 50,00 kr. for den første rykker, der udsendes tidligst 7 dage efter forfaldsdato, 200,00 kr. for anden rykkerskrivelse, der udsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdato og 500,00 kr. for tredie rykker, der udsendes tidligst 3 dage efter anden rykker.

De angivne gebyrer reguleres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset med udgangspunkt i det pr. juni 1995 offentliggjorte nettoprisindeks - første gang juni 1996. Bortfalder det offentliggjorte nettoprisindeks og erstattes det af et andet lignende indeks, reguleres gebyrerne i overensstemmelse hermed.

Stk 4 :
Bestyrelsen kan ved enighed beslutte, at et medlem, der har været i restance mere end 30 dage, er forpligtet til, uden udgift for Varmelauget, at lade et ejerpantebrev på op til 15.000,00 kr. tinglyse til sikkerhed for Varmelaugets tilgodehavender på den medlemmet tilhørende ejendom.

Tilbage til toppen
Sikringskonto :

§ 21

Stk 1 :
Til sikkerhed for betaling og ydelser til Varmelauget, oprettes for hvert medlem en sikringskonto.

Stk 2 :
Hvert medlem er forpligtet til at indbetale et beløb på denne konto til imødegåelse af tab, beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk 3 :
Anvendes indestående beløb på sikringskontoen til dækning af ydelser til Varmelauget, er medlemmet forpligtet til på ny at indbetale nyt sikringsbeløb, således at indestående til enhver tid udgør det beløb, som generalforsamlingen har fastsat.

Tilbage til toppen
Gasrabatkonto :

§ 22

Stk 1 :
Den opnåede gasrabat for perioden december 1987 og 5 år frem, indsættes på særskilt konto i pengeinstitut.

Stk 2 :
Kontoen forrentes efter bedst mulig aftale.

Stk 3 :
Af kontoens indestående overføres hvert år et beløb som afdrag på årlige terminsydelse på etableringslån. Det resterende beløb fortsætter over en 15 årig periode som ekstraopsparing til imødegåelse af væsentlige omkostninger/ændringer i centralens drift.

Tilbage til toppen
Opløsning :

§ 23

Stk 1 :
Opløsning og likvidation forestås af en likvidator der vælges af generalforsamlingen.

Stk 2 :
Efter realisation af varmelaugets aktiver og betaling af gælden, anvendes den eventuelt resterende formue til almennyttige formål.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24.oktober 1995.

Tilbage til toppen


Med Venlig Hilsen
Kildevangsparkens Varmelaug

WebMaster