Forsiden
Varmelauget

  - Gastech døgnservice
  - Information
  - Bestyrelsen
  - Vedtægter
  - Måler & Aflæsning
  - Varmtvandsbeholder
  - Afregning/Afkøling
  - Råd & Vejledning
  - Husets eget forbrug
  - Udlån af værktøj
  - Download

Nyheder
Kildevangsparken
Foreninger
Skole & Fritid
Holbæk Kommune
Kontakt OsAfregning & Afkøling


Indhold (klik på et emne) :


Afregning
Dårlig afkøling
Afkølingstariffer
Korrektion for dårlig afkøling af fjernvarmevandet (under 25°C)
Hold øje med forbruget
Sådan beregnes afkølingen
Forventet forbrug og det virklige forbrug
Varmeåret


Afregning :
Energimålere benytter afregningsfaktoren kWh. Afregning efter den afsatte energimængde i huset, giver den mest retfærdige afregningsform, da der afregnes for de faktiske forbrugte kalorier der afsættes i ejendommen. Måleren registrerer ejendommens forbrug ved at måle forskellen imellem indgangs- og udgangstemperatur samt det forbrugte antal m³.

Tilbage til toppen

Dårlig afkøling :
Det er af stor betydning, at fjernvarmevandet afkøles mest muligt hos forbrugeren. Laugets samlede økonomi er afhængig af en god afkøling i det enkelte hus, da det bl.a. betyder at varmecentralen ikke skal opvarme og cirkulere en unødvendig stor vandmængde. En god afkøling minimerer tillige varmetabet i ledningsnettet.

Her er nævnt de mest almindelige årsager til dårlig afkøling samt forslag til afhjælpning:

Fastsiddende ventiler :
Ventiler åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper dette ikke, tilkald VVS-installatør.

For højt indstillede varmtvandsrempertur :
Stil temperaturregulator ned.

Skjult omløb i installationen :
Luk radiatorkredsen om sommeren.

Uens indstillede radiatortermostater :
Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet,

- alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden.

Gammeldags radiatorventiler med for stor gennemstrømning :
ventilerne til radiatortermostater med forindstilling.

Tilbage til toppen


Afkølingstariffer :
Energimålere giver os et værktøj til at forbedre varmetabet i rørsystemet og derved opnå en besparelse i gasforbruget.

En god afkøling:

En dårlig afkøling:
Tilbage til toppen

Korrektion for dårlig afkøling af fjernvarmevand (under 25°C):
En dårlig afkøling af husets forbrugte fjernvarmevand giver en merudgift for lauget og påføres årsafregningen for det enkelte hus med et tillæg på kWh-prisen. Minimumskravet er afkøling er 25 °C.

Afkølingstariffer:

Under 25 °C = 10 % af kWh prisen pr. °C ” = 0,044 kr. pr. 2000.”

Eksempel:

Ejendom med et varmeanlæg der ikke kører godt, med et årsforbrug 11.700 kWh og 528 m³

Gennemsnitlig afkøling:

11.700 kWh  X 0,86  = 19 °C
528 m³

Tillæg for dårlig afkøling:

(25 - 19) x 11.700 x 0,044 = 3.088,- Kr.

Tilbage til toppen

Hold øje med forbruget:

Du kan følge forbruget måned for måned, hvis du fx den første dag i hver måned aflæser din energimåler. Aflæsningen noteres i kolonnerne med målervisning.

Beregning af forbruget.

Når du beregner forbruget, skal du blot aflæse det forbrugte antal kWh og m³. Ejendommens kWh forbrug som standard står i displayet og m³ aflæses ved at trykke en gang på knappen med pilen.

1) Ejendommene anslås til et gennemsnitlig årsforbrug på ca. 14.000 kWh ved en afkøling på 30 °C efterfølgende beregnings måde:

°C x m³ -forbrug = kWh = 30 x 400 = 13954 kWh
0,86 0,86

2) Omregning af minimumsforbruget på 200 m³ til kWh ved en afkøling på 30 °C.

°C x m³ -forbrug = kWh = 30 x 200 = 6977 kWh
0,86 0,86

Tilbage til toppen

Sådan beregnes afkølingen.

Du skal dividere årsforbruget i KWh med årsforbruget i m3 og derefter gange med 0,86. Resultatet er din gennemsnitlige afkøling i grader celsius. Du kan på tilsvarende måde beregne afkølingen for hver måned. Om sommeren vil afkølingen være noget lavere end årsgennemsnittet, om vinteren lidt højere.

Tilbage til toppen

Forventet forbrug og det virkelige forbrug.

Vil du kontrollere om der er overensstemmelse mellem dit forventede forbrug og det du reelt forbruger, er det nødvendigt at fordele det forventede forbrug på de enkelte måneder. Vi har beregnet, at forbruget som gennemsnit fordeler sig således på månederne:

Januar: 14,6 % Februar: 13,8 % Marts: 12,8 % April: 9,6 %
Maj: 5,8 % Juni: 3,5 % Juli: 2,6 % August: 2,6 %
September: 4,2 % Oktober: 7,0 % November: 10,3 % December: 13,2 %

Tilbage til toppen

Varmeåret:

Varmeåret forløber som kalenderåret fra 1/1 til 31/12 imellem to årsaflæsninger. Herud over forEtages min. en ½ årsaflæsning.

Eksempel på anvendelse af skemaet er vist på næste side.

Dato Målervisning Forbrug Forventet Forbrug kMh Afkøling
°C
kMh kMw
31-12-99 0 0
31-01-00 2190 52,6 2190 52,6 2200 35,8
28-02-00 4260 103,9 2070 51,3 2100 34,7
31-03-00 6180 150,9 1920 47,0 2000 35,1
30-04-00 7620 189,8 1440 38,9 1500 31,8
31-05-00 8490 214,50 870 24,7 900 30,2
30-06-00 9015 230,2 525 15,7 550 28,7
31-07-00 9405 245,2 390 15,0 400 22,3
31-08-00 9795 260,2 390 15,0 400 22,3
30-09-00 10425 280,4 630 20,2 700 26,8
31-10-00 11475 311,0 1050 30,6 1100 29,5
30-11-00 13020 355,0 1545 44,0 1600 30,2
31-12-00 15000 405,9 1980 50,9 2000 33,4
Årsforbrug 15000 405,9 15450 31,7
 Gennemsnitlig afkøling i varmeåret:
kWh-forbrug  = x 0,86 15000 X 0,86 = 31,7 °C   
m³-forbrug  405,9   

Forbrug fremkommer ved at fordele det samlede forventede årsforbrug på de enkelte måneder efter de procenter, der er anført på foregående side.

* Forventet forbrug marts = 12,8 x 15450
                                           100        = 2000 kWh

* Forventet forbrug juli = 2,6 x 15450
                                      100        = 400 kWh

Tilbage til toppen


Med Venlig Hilsen
Kildevangsparkens Varmelaug

WebMaster